Badminton club Niebali
Home
Aanmelden
Menu

Menu

Clubinfo
Kalenders
Over badminton

En ook nog

Mijn Niebali Aanmelden

Privacy Verklaring van Badmintonclub Niebali

Badmintclub Niebali aangesloten bij Gezinssport Vlaanderen vzw is begaan met jouw privacy en neemt de nodige voorzorgen om jouw gegevens te beveiligen tegen misbruik
Daarom doen we al het mogelijke om je privacy te waarborgen en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens,
rekening houdend met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(ook gekend als AVG of GDPR van 25 mei 2018,Verordening EU 2016/679).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als Badmintonclub Niebali zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Indien je na het doornemen van onze privacy verklaring vragen hebt hierover of contact
met ons wenst op te nemen kan dit via het contact formulier op deze website.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens en welke persoonsgegevens verwerken wij?

Badmintonclub Niebali verzamelt persoonsgegevens via e-mail, via online formulieren op onze website en offline formulieren.
Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden.

De persoonsgegevens die je via een e-mail, formulieren, reguliere post, telefoon of fax verstrekt, worden opgenomen in de bestanden van Badmintonclub Niebali.

Deze gegevens worden gebruikt om:

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslagen, verzamelen en verwerken:
naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit.

Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derde ontvangers

We zullen de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen.
Wij geven uw gegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Badmintonclub Niebali bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk,
voor het realiseren van het doeleinde waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van de gegevens

De databanken waarin jouw gegevens worden opgenomen, zijn beveiligd tegen ongeoorloofde toegang.

Zo hebben we de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen;

Rechten omtrent jouw gegevens

U hebt recht op inzage en kopie van de gegevens die op u betrekking hebben.

U hebt recht op correctie en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

U hebt recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is of niet.

U hebt recht op beperking van gegevensverwerking: indien u bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kunt u vragen om deze verwerking stop te zetten.

Tevens kan u bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Zo hebt u het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails).

Ook hebt u recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Bovenaan deze privacy verklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Bovenaan deze privacy verklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen.

U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Commission@privacycommission.be

Wijziging privacy verklaring

Badmintonclub Niebali kan zijn privacy verklaring wijzigen.
De laatste wijziging gebeurde op 28 oktober 2018.