Badminton club Niebali
Home
Aanmelden
Menu

Clubreglement 

Alle clubleden verklaren zich bij inschrijving akkoord met alle onderstaande punten (afspraken).

Sporthal 

Het stadsbestuur stelt onze club deze sporthal ter beschikking. Voor het gebruik van de sporthal zijn er een aantal regels, die je terugvindt aan de ingang en hieronder. Lees deze en respecteer ze. 

Huishoudelijk reglement voor de stedelijke sportcentra 

Artikel 1. 

Dit reglement is van toepassing op de stedelijke sportcentra De Witte Molen, De Mispelaer, De Klavers en Ter Beke. 

Artikel 2. 

De sportcentra staan onder het beheer van het college van burgemeester en schepenen, hierna genoemd "het college ", daarbij geadviseerd door de sportraad. 

Artikel 3. 

De dagelijkse leiding wordt waargenomen door de teamcoördinator-beheerder, hierna genoemd "de beheerder" . 

Artikel 4. 

Alle gebruikers van en bezoekers aan de sportcentra moeten dit reglement naleven en de richtlijnen van de verantwoordelijke personeelsleden opvolgen. In het bijzonder moeten trainers en begeleiders van groepen evenals leerkrachten van scholen instaan voor de naleving van dit reglement door de personen voor wie zij verantwoordelijk zijn. 

Artikel 5. 

Het college bepaalt de dagen en uren waarop de sportcentra toegankelijk zijn. 

Artikel 6. 

De zalen en terreinen worden ter beschikking gesteld aan de tarieven en volgens de voorwaarden, die bepaald zijn in het door de gemeenteraad vastgestelde retributiereglement. 

Artikel 7. Reservaties 

a. De erkende sportverenigingen en de Sint-Niklase scholen en instellingen genieten voorrang bij de reservatie van de faciliteiten. Reservaties voor reguliere trainingen en lessen gelden niet langer dan de duurtijd van één sportseizoen of schooljaar.
b. Het college bepaalt de reservatieprocedure en communiceert die aan de gebruikers en kandidaat-gebruikers.
c. Elke reservatie wordt bevestigd in een gebruiksovereenkomst.  


Artikel 8. 

De gebruiker mag enkel gedurende de aan hem toegewezen tijd gebruik maken van de infrastructuur. Indien er zich verlengingen voordoen bij officiële wedstrijden kan de toegewezen tijdslimiet worden overschreden. De kleedkamers moeten uiterlijk een half uur na het beëindigen van de sportactiviteit ontruimd zijn. 

Artikel 9. 

Het gebruik van de infrastructuur moet overeenstemmen met de vergunde aanvraag. 

Artikel 10. 

Onderverhuring is niet toegelaten. 

Artikel 11. 

Auto’s, motorfietsen en fietsen moeten worden gestald in de daartoe voorziene faciliteiten. De toegangswegen voor hulpdiensten moeten steeds vrij zijn. 

Artikel 12. 

De sportvloeren en -matten mogen enkel worden betreden met aangepast, rein schoeisel met kleurvaste zolen of zonder schoeisel. De beheerder kan het gebruik van rolschaatsen en sportrolstoelen toelaten op bepaalde sportvloeren. 

Artikel 13. 

De in de sportaccommodatie aanwezige schakelapparatuur mag uitsluitend door stadspersoneel worden bediend. 

Artikel 14. 

De materiaalbergingen mogen niet gebruikt worden als sport- of speelruimten. 

Artikel 15. 

Nooduitgangen moeten te allen tijde worden vrijgehouden. In geval van evacuatiealarm moeten de gebruikers en bezoekers de sportaccommodatie onmiddellijk ontruimen en eventuele bijhorende instructies van het personeel onmiddellijk opvolgen.  

Artikel 16. 

Met uitzondering van assistentiehonden zijn honden of andere huisdieren niet toegelaten op de terreinen en in de gebouwen van de sportcentra. 

Artikel 17. 

In de sportzalen is het nuttigen van eetwaren niet toegelaten. Het nuttigen van dranken is enkel aan sporters toegestaan, voor zover het water of sportdrank betreft in afsluitbare, onbreekbare recipiënten. 

Artikel 18. 

In de kleedkamers is het nuttigen van koude eetwaren en van niet-alcoholische dranken toegelaten, deze laatste weliswaar enkel uit afsluitbare, onbreekbare recipiënten. De douches mogen niet worden gebruikt voor het reinigen van sportschoenen of andere voorwerpen. 

Artikel 19. 

Afval moet in de daartoe voorziene vuilnisbakken worden gedeponeerd. 

Artikel 20. 

Het voeren van eender welke handelsactiviteit in de zalen of op de terreinen van de sportcentra is niet toegelaten. 

Artikel 21. 

Affiches en berichten, flyers en folders mogen enkel door bevoegd stadspersoneel worden uitgehangen, respectievelijk ter beschikking gelegd. 

Artikel 22. 

Het tijdelijk bergen van persoons- of clubeigen materiaal in het sportcentrum kan enkel mits toestemming van de beheerder. Het stadsbestuur kan niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van beschadiging of verdwijning. 

Artikel 23. 

Gebruikers die tijdens hun activiteit gebruik maken van muziek zijn zelf verantwoordelijk voor de aangifte en de betaling van auteursrechten, behoudens specifieke regelingen voor bepaalde accommodaties. 

Artikel 24. 

Het college kan voor specifieke sportaccommodaties bijzondere gebruiksregels bepalen. 

Artikel 25. 

Klachten, technische gebreken en beschadigingen moeten onmiddellijk worden gemeld aan het aanwezige stadspersoneel. 

Artikel 26. 

Conform de bepalingen van het algemeen politiereglement kunnen personen, die dit huishoudelijk reglement niet naleven of wier gedrag opspraak verwekt, verplicht worden om de inrichting te verlaten en desgevallend de verdere toegang tot de inrichting worden ontzegd. In geval van weerspannigheid zal de hulp van politie worden ingeroepen. Het niet naleven van het huishoudelijk reglement kan tevens gesanctioneerd worden met een administratieve sanctie, voorzien in het algemeen politiereglement van de stad Sint-Niklaas. 

Artikel 27. 

In bijzondere omstandigheden kan het college afwijkingen op dit reglement toestaan. 

Artikel 28. 

Dit reglement zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen van art. 186 van het gemeentedecreet. Het wordt tevens uitgehangen ter plaatse in de stedelijke sportcentra. Het personeel ziet toe op de naleving ervan. 

Artikel 29. 

Wordt opgeheven: Erkend gemeentelijk sportcentrum: reglement van inwendige orde voor de sportcentra d.d. 22.03.1996, gewijzigd d.d. 29.03.2001.

Gemeenteraad 23 juni 2017.  


Kleedkamers 

In de inkomhal van de sporthal vind je een bord waarop de naam van de club en de beschikbare kleedkamers vermeld staan. Het is aan te raden geen waardevolle voorwerpen achter te laten in de kleedkamers, neem deze mee in je sporttas naar de sportzaal. De kleedkamers moeten uiterlijk een half uur na het beëindigen van de sportactiviteit ontruimd zijn.

Uitrusting 

Spelers dragen aangepaste sportkledij. Ze zijn vrij om hun sportkledij te kiezen. Enige beperking: geen schoenen met zwarte zolen in de sporthal. De club zorgt voor de shuttles. De spelers brengen zelf een racket mee.  

De Speelmomenten 

Volwassen : woensdag om 19u30 tot 22u30 en donderdag om 20u30 tot 22u30.
Jeugd : zaterdag om 9u00 tot 11u (groep 1) of zaterdag 10u00 tot 12u00 (groep 2).

De jeugdleden van 16 tot 18 jaar als ze dat willen kunnen een extra dag bij de volwassenen komen spelen.

Het spel 

Alle terreinen worden met 4 spelers bezet(dubbelspel). Indien er weinig opkomst is en er terreinen vrij zijn, kan een partijtje enkelspel gespeeld worden. Na de opwarming (het inslaan) wordt maximaal 1 set gespeeld, waarna men het terrein verlaat, zodat de wachtende ook kunnen spelen. Ook al zijn er weinig of geen wachtenden, dan vragen wij toch om dit systeem toe te passen, zo kan iedereen eens met iedereen spelen. Hinder bij het verlaten van de pleinen de andere spelers niet en loop dus niet over de lijnen. Speel sportief, ga niet vitten of een pluim al dan niet buiten is. Geef bij twijfel gewoon een nieuwe opslag.

Shuttles 

Shuttles worden door de club aangekocht en ter beschikking van de leden gesteld. Draag er zorg voor. De shuttles worden op het einde van de training verzameld en in de doos gestoken.

Lid worden  

Volgende formaliteiten zijn noodzakelijk om lid te worden.

Het inschrijvingsformulier moet volledig en correct worden ingevuld en bezorgd worden aan een bestuurslid. Het kan ook via onze website www.niebali.be .

De lidmaatschap bijdrage moet gestort worden op rekening nummer IBAN BE45 0682 0563 6589 of kan contant betaald worden aan een bestuurslid

 Lidgeld per seizoen  Lid Gezinsbond  Geen lid Gezinsbond
 Jeugd tot 15 jaar  45 €  55 €
 Jeugd van 16 tot 18 jaar  50 €  60 €
 Volwassenen  55 €  65 €
 Gezinsprijs (enkel de gezinsleden ten laste)  150 €  175 €


Nieuwe leden kunnen mits aanmelding bij een lid van het bestuur 3 maal een vrij spel sessie bijwonen, om op die manier kennis te maken met de club. (tijdens die periode zijn ze niet verzekerd)

 Nieuwe aansluitingen vanaf januari  Lid Gezinsbond  Geen lid Gezinsbond
 Jeugd tot 15 jaar  30 €  40 €
 Jeugd van 16 tot 18 jaar  35 €  45 €
 Volwassenen  40 €  50 €
 Gezinsprijs (enkel de gezinsleden ten laste)  135 €  160 €
 Nieuwe aansluitingen vanaf april  Gratis  Gratis


Lidgelden worden voor geen enkele reden terugbetaald.

Foto's 

Als club laten wij graag met foto's zien waar we mee bezig zijn. Deze worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden, wedstrijden, evenementen. Ook u (of uw minderjarige zoon/dochter) kan op deze foto's te zien zijn. Wij gaan zorgvuldig om met dit materiaal en willen geen foto's plaatsen die u schade kunnen berokkenen. Indien u een bepaalde geplaatste foto wil verwijderd hebben, laat het eenvoudig weten via het contact formulier.